20.05.2022

YAZ KUR'AN KURSU GEÇİCİ ÖĞRETİCİLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI 3 HAZİRANDA SONA ERİYOR

T.C.
BURSA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : E-97518179-902.03-2476303 20.05.2022
Konu : 2022 Yılı Yaz Kur'an Kursları Geçici
Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınavı İlanı
İ L A N
İlgi : a) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Kararın 5, 7, 11 ve 12. Maddeleri.
b) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 7. Maddesi.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.
d) Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve
Bu Kadroların Kariyer Basamaklarına Yükselme Yönetmeliği 9, 15 ve18. Maddeleri.
e) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci yurt ve
Pansiyonları Yönergesinin 28. Maddesi.
f) Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı.
g) Diyanet İşleri Başkanlığının 09.08.2021 tarih ve 1526038 sayılı yazısı.
ğ) Diyanet İşleri Başkanlığının 19.04.2022 tarih ve 2383232 sayılı yazısı.
2022 yılı yaz Kur’an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (ğ) yazısı gereği cami, mescit, Kur’an
kursu ve uygun görülen diğer mekanlarda 27 Haziran – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında (8 haftalık) yüz
yüze gerçekleştirilecektir. Aynı yazı gereği şartları müsait olan ve müftülüklerce uygun görülen TDV
yurtları, Kredi Yurtlar Kurumu, MEB’e bağlı yurt ve pansiyonlar, STK ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara
bağlı yurt ve pansiyonlar ile yatılı Kur’an kurslarında 18 Temmuz – 12 Ağustos 2022 tarihler arasında (4
haftalık) yatılı yaz Kur’an kursu da açılabilecektir.
İlgi (e) Yönerge gereği Kur’an kurslarında eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle
karşılanamaması halinde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamaması ve öğretici ihtiyacının giderilmesi
amacıyla ilgi (b), (c), (ç) ve (d)’de kayıtlı mevzuat çerçevesinde, ilgi (f) ve (g) yazılardaki esaslar dikkate
alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığı (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)’nca İlimize verilen kontenjan
sayısınca ve ilgi (a) karar gereğince ödenecek ek ders ücreti karşılığı geçici Kur’an kursu öğreticisi
görevlendirmesi yapılabilmektedir. Bu itibarla;
İlimiz ilçe müftülüklerine bağlı cami, mescit, Kur’an kursu ve uygun görülen diğer mekanlarda
açılan yaz Kur’an kurslarında ihtiyaç olduğu taktirde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere
aşağıdaki şartlar çerçevesinde sözlü sınavla Kadın-Erkek Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.
2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ek ders ücreti karşılığında İlimizdeki Kur’an kurslarında geçici
öğretici olarak görevlendirilenler, istemeleri ve halen görev yaptıkları müftülüklerin uygun görmesi halinde,
bu sınava girmeksizin puan sıralamasına göre, 2022 yılı yaz Kur’an kurslarında da görevlendirilebilecektir.
Ancak başka bir ilçede 2022 yaz Kur’an kurslarında görev almak istemeleri halinde bu sınava başvurup
başarılı olmaları gerekmektedir.
Yine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 31 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihlerinde İl Müftülüğümüzce
yapılan geçici öğretici sınavı ile 15 Mart 2022 tarihinde yapılan Hafızlık Eğitimi Destek Programı Öğreticisi
(belletmen) sınavına katılıp başarılı olmuş fakat henüz sırası gelmediğinden görev alamayanlar da istemeleri
ve sınavına girdiği ilçe müftülüğünün uygun görmesi halinde bu sınava girmeksizin puan sıralamasına göre,
bahse konu ilçede 2022 yılı yaz Kur’an kursunda görevlendirilebilecektir.
Ayrıca 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde İlimizdeki hafızlık kurslarında öğretici veya Hafızlık
Destek Programı öğreticisi (belletmen) olarak görev yapan geçici öğreticiler bu sınava girmeksizin mevcut
görevlerine yeni eğitim öğretim yılı başına kadar devam edebileceklerdir. Ancak başka bir ilçede 2022 yaz
Kur’an kurslarında görev almak istemeleri halinde bu sınava başvurup başarılı olmaları gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
( İ M Z A )
Yavuz Selim KARABAYIR
Vali a.
İl Müftüsü
A- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesinde belirtilen “Ortak
nitelik” şartını taşımak,
3- İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak,
4- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5- Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) bulunmamak,
6- Tahsiline göre 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş ve KPSS (122/123/124) puan türlerinin birinden
en az 60 (Altmış) puan almış olmak,
7- 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavı (KPSS 122/123/124) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı
bulunmadığı takdirde 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak.
B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe (İlçe Müftülüklerinden veya aşağıdaki ilan linkinden temin edilecek),
2- T.C. kimlik numaralı kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
3- 2020 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olduğu öğrenim durumunu gösterir diplomanın veya mezuniyet
belgesinin aslı veya kurumca tasdikli fotokopisi, (Son sınıf öğrencileri ile mezun durumda olabilecekler
veya kredisini tamamlamış dönem sonunu bekleyenler, durumlarını belirtir bir yazı veya belge ile
müracaat edebileceklerdir.) Belgelerin aslı veya tasdikli sureti görüldükten sonra ilgiliye iade edilecektir
4- 2020 KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5- Adli sicil kaydı (E-devletten barkodlu belge),
6- Erkek adaylar için askerlik durum veya terhis belgesi,
7- Varsa Hafızlık belgesi,
8- Varsa 4-6 yaş grubu sertifikasının aslı veya kurumca tasdikli fotokopisi,
9- Varsa engelli eğitimi (özel eğitim) ile ilgili diploma ya da sertifika,
10- Bir adet vesikalık fotoğraf.
Not: Bursa Müftülüğü sınav sürecinin her aşamasında gerek görülmesi halinde adaylardan ayrıca bilgi ve
belge talep edebilecektir.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olanlardan yukarıda belirtilen diğer şartları
taşıyan adayların başvuruları 20 Mayıs 2022 Cuma günü başlayacak ve 3 Haziran 2022 Cuma günü mesai
bitimi ile sona erecektir.
2- Adaylar başvurularını, görev yapmak istedikleri ilçe müftülüğüne, gerekli belgeleri başvuru dilekçesinin
ekine eklemek sureti ile şahsen yapacaktır. İl Müftülüğümüzce başvuru alınmayacaktır.
3- 3 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular ile posta, e-posta ve faks
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Adaylar, görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne (Sadece bir ilçe müftülüğüne) başvuru
yapabileceklerdir. (Birden fazla ilçeye müracaat edenlerin başvuruları sınava katılmış olsalar dahi geçersiz
sayılacaktır.) Müracaatların son bulmasından sonra adayların görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik
talebi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Başvuruda istenen belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir .
6- Adayların diploma veya mezuniyet belgelerinin KPSS (DHBT) puan türünü gösterir sonuç belgesiyle
uyumlu olması zorunludur. İlçe Müftülükleri başvuru esnasında bu durumu ve DİBBYS sınav menüsü
altında bulunan DHBT puanını sorgulama ekranından kontrol edeceklerdir.
7- 2020 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlardan başvuranların sayısı o ilçedeki ihtiyacı karşılayamıyor
ise; 2020 KPSS (DHBT) notu 60’ın altında olan adayların müracaatları da sınav başvurularının sona erdiği 3
Haziran 2022 günü mesai bitimine kadar ilçe müftülüğünce alınabilecektir.
D- SINAV İŞLEMLERİ
1- Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınava gireceği tarih, saat, adres ve komisyon
bilgileri İl Müftülüğümüz bursa.diyanet.gov.tr web adresinde “Duyurular” bölümünde, 7 Haziran 2022 Salı
günü yayımlanacaktır.
2- Sınavlar 8 Haziran 2022 Çarşamba günü başlayacak olup başvuruların fazla olması halinde müteakip
günlerde de sınav yapılabilecektir.
3- Sınava girecek adaylar, T.C. nolu kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınav
komisyonuna ibraz edeceklerdir. Kimlik belgesi yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
4- İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.
5- Her aday müracaat etmiş olduğu ilçe için sınava katılacak ve başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu
ilçeye göre belirlenecektir.
6- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan alınması şart olup, söz konusu puan
komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.
7- Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği ilçeye göre sınava katılan adaylar arasındaki sözlü puan başarı
sıralaması dikkate alınarak İl Müftülüğümüz bursa.diyanet.gov.tr web adresinden duyurulacak olup adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8- Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bu duyuruda yer almayan
hususlarla ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun ve ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri geçerlidir.
9- Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığımızca gönderilecek talimatlar bağlayıcıdır
ve söz konusu talimatlar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bu duyuru yeni bir düzenleme yapılmadıkça
sadece 2022 yılı yaz Kur’an kurslarında yapılacak geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerlidir. Başarılı
olanlara, 2022 yılı yaz Kur’an kursları dışında başkaca bir görevlendirilme hakkı doğurmaz.
10- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde T.C. Kimlik numarası, adı soyadı, adresi yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile İl Müftülüğümüze
yapılacak olup itirazlar en geç 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanarak ilgili adaya yazılı
cevap verilecektir. Bu cevabi yazıda adayın bu karara karşı kanuni hakları hususunda da bilgi bulunacaktır.
Adayların zamanında ve usulüne uygun yapılmayan itirazlar ile e-posta ve faks yoluyla yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
11- Sınavla ilgili diğer hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde geçici öğretici sınavını gerçekleştiren İl
Müftülüğü Sınav Komisyonunca değerlendirilecektir.
E- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
1- Görevlendirmeler, öncelikle 2020 yılı KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı
olan adaylar arasından en yüksek olandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır.
2- Geçici öğretici ihtiyacı 2020 yılı KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan
adaylarla karşılanamaması halinde; 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu
başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle oluşturulan başarı sırası esas
alınarak yapılacaktır.
3- Sözlü puanlarının eşit olması halinde sırasıyla DHBT puanı yüksek olana, bu puanın da aynı olması
halinde, hafız olana, öğrenim durumu yüksek olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
4- Sınavda başarılı olan adaylar müracaat ettiği ilçede görev alacak olup görevlendirme işlemleri adayların
başvuruda bulunduğu ilçe müftülükleri tarafından yapılacaktır.
5- Sınavda başarılı olduğu halde başvuru yaptığı ilçede sırası gelmeyenler, ihtiyacı olan ve
görevlendirebileceği öğreticisi bulunmayan diğer ilçelerde, ilgili ilçe müftülüğünün uygun görüşü ve adayın
istemesi halinde görevlendirilebilecektir.
6- Sınavda başarılı olup görev sırası geldikten sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen
adaylar görevlendirilme haklarını kaybedeceklerdir.
7- 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik yaz Kur’an kursunda görev verilecek öğreticilerden ilgili mevzuat
uyarınca “Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (önlisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü
mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca
kabul edilen (19.01.2017 tarihi öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi
alanında alınan kurs bitirme belgesi ve sertifika sahibi olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı - 380
saatlik” bitirme belgesi istenecektir.
8- Sınavla ilgili Bursa Müftülüğü internet sitesi bursa.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak tüm duyurular
tebligat sayılacaktır.
9- Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde adayın gerçeğe aykırı belge veya beyan
durumu ortaya çıkması halinde, başvuru ve sınavı geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılsa dahi
görevle ilişikleri kesilecek, idare tarafından kendilerine ödenen bedel de yasal yollardan tazmin edilecektir
10- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya guruplara üyeliği, mensubiyeti veya irtibat yahut iltisakı sonradan tespit
edilenlerin ya da adaylar için ilgi (b) Kanun gereği yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sonucunda ilgili komisyonca uygun görülmeyenlerin görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirilmiş
olsalar dahi görevlerine son verilecek, idare tarafından kendilerine ödenen bedel de yasal yollardan tazmin
edilecektir.
F- SINAV IN ŞEKLİ VE KONULARI
1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve uygun şekilde başvuran adayların tamamı sınava alınacaktır.
3- Adaylar aşağıdaki konulardan ve belirtilen not baremi üzerinden sınava tabi tutulacaklardır.
a. Kuran-ı Kerim ve Temel İlmihal Bilgisi (50 puan)
- Kur’anı Kerim’i “Meharic-i Huruf” ve “Tecvid” kurallarına göre okuma
- Duha-Nas arası, Yasin, Mülk, Nebe ve İHL Müfredat sure/ayetlerini ezbere okuma
- Tecvid kurallarını örneklerle açıklama
- İtikad, İbadet, Ahlak ve Siyer konuları
(İslam İlmihali Kitabı-Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı-DİB Yayını kitabı kaynaktır)
b. Pedagojik Formasyon (30 puan)
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilgisi (4-6 yaş yaz kursunda görev alacaklar için)
- Engelli eğitimi (özel eğitim) bilgisi (Engelli eğitiminde görev alacaklar için)
c. Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği, Hitabet (10 puan)
d. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan)
Başvuru Dilekçesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. İlgililere ilanen duyurulur.
Bursa İl Müftülüğü
Adres : Altınova Mh. İstanbul Cd. No:396 16270 Osmangazi – Bursa
Web adresi : https://bursa.diyanet.gov.tr
E-posta adresi : bursa@diyanet.gov.tr
Telefon : 0 (224) 220 21 66-67-69
Fax : 0 (224) 222 56 06